SÖMNPROBLEM - STRESS


     Sömnproblem orsakar obalans och stress.
     Sömn balanserar och regenererar vår kropp.
     Obalans mellan våra resurser och belastningar
     skapar stress och onödig ohälsa.

     På Hälsomässan i Älvsjö talade chefen för stress-
     mottagningen på Institutet för Psykosocial medicin
     och Karolinska Institutet, docent Aleksander Perski
     om nödvändigheten av att förstå vad stress är.

     För att förstå vad stress är måste vi, enl. Aleksander
     Perski, förstå vad den beror på, vilka behov vi har
     som individer och att vår kropp inte har något annat
     val än att anpassa sig till de situationer vi utsätts för.

     När ett hot eller belastning uppstår så kämpar vi eller
     flyr från situationen. När belastningen är över så åter-
     hämtar vi oss och kroppen kommer åter i balans.
     Om återhämtning ej sker leder detta till utmattning och
     i slutänden till ett stress-sammanbrott.

     Kroppens försök att lösa problem är en naturlig funktion
     och kroppen strävar alltid efter att återskapa balans i
     organismen.

     Kamp eller flykt är det naturliga sättet att lösa problem
     som kroppen tar till för att överleva vid hot och hård
     belastning. Detta ställer till problem om det uppstår
     obalans mellan belastningen och våra resurser.

     Stress är en naturlig reaktion på en obalans som uppstår
     när vi ställer för höga krav på vad vi ska klara av.

     Det handlar således om vår anpassningsförmåga i de
     situationer vi utsätts för allvarliga påfrestningar.

     Skadlig stress uppstår när vi utsätts för allvarliga
     påfrestningar under en längre tid. Problemet förvärras
     när vi inte hushåller med vår energi, dvs. inte låter
     kroppen vila och återhämta sig så att den återskapar
     balans och jämvikt mellan belastning och resurser.

     När återhämtningen/regenerationsfunktionen störs så
     störs kroppens funktion att återställa balansen. Detta
     leder till utmattning och i slutänden till ett totalt stress-
     sammanbrott om inte balansen återupprättas.
 
     Hälsa är när det är balans mellan uppbyggande och                                                                    
    
förbrännande krafter. Stress är en obalans mellan dessa
     två sidor hos organismen.
     Kunskapen om detta kan hjälpa oss att förstå helheten
     och varför vissa påfrestningar leder till att vi drabbas av
     stressammanbrott.

     Det som inträffar vid stark stress är att kroppens system för
     styrning och organisation av olika funktioner förstörs eller
     tillfälligt kommer ur balans.

     När vi hamnar i eller utsätter oss för situationer där kraven
     överstiger våra resurser och vi ändå envist kämpar vidare
     utsätter vi kroppen för stark stress.
     Resultatet av denna stress är att vi blir sjuka om vi inte
     avsätter tid för återhämtning. 
 
     Vår kropp och organismens naturliga funktion är att:
     - Upprätthålla jämvikten (Homeostas).
     - Anpassa sig (Allostas).
     - Återuppbygga (Apoptos/regeneration).
     - Reproduktion (Sex).
     Alla delar är viktiga för att vi ska fungera och förbli friska.     Det balanserade livets proportion
    
Under flera århundraden har kunskapen om att balansen är
     en viktig del av våra liv varit känd. Det har talats om ”det
     balanserade livets proportion”. Det innebär att använda 2/3
     av vår energi inåt och 1/3 energi utåt.

     Indelningen av dygnet är 8 timmar ”vita activa” som
     innebär att skaffa mat och vara aktiv och 8 timmar ”vita
     contemplativa” som innebär att utveckla sin andliga
     förmåga, se inåt och lyssna till sig själv, där även familj
     och vänner ingår. Samt 8 timmar sömn. 

     Denna kunskap utgår från att vi mår bra av en regelbunden
     livsstil som består av en balans mellan allsidigt arbete,
     rekreation och fullgod sömn (djupsömn).

     Den form av regelbundet arbete det innebär att t. ex. sitta framför
     en dator varje dag är ej det regelbundna arbete som avses. Därför
     är det viktigt att vi blir medvetna om hur vi disponerar vår tid och
     balanserar vår livsstil på bästa sätt.

     Min tanke utifrån detta är om mitt skrivande av denna artikel                                                      
    
i kombination med att aktivt besöka mässan i Älvsjö och gå
     fram och tillbaka mellan utställarna är den allsidiga motion
     och rörelse som kroppen behöver ?
     Att lyssna på föredrag och undersöka olika produkter, pröva
     aktiviteter och äta näringsrik mat, är det näring åt kropp och själ ?
     Att utöver detta tillvarata natten till att sova och få en fullgod
     sömn tillsammans med kroppsarbete, kanske är det den
     kombination av sund allsidighet som avses ?

     Eller har jag med detta dagsprogram varit överaktiv och 
     missbrukat det balanserade livets proportion genom att inte
     skapa tillräckligt med tid åt mig själv för ”vita contemplativa”.
     Att denna dag ser ut som ovan är kanske inte så allvarligt
     någon dag då och då. När det däremot blir en vana eller livsstil
     att utesluta möjligheter till återhämtning så uppstår problem
     med obalans mellan resurser och belastning.

     Vår tids stora problem är att missbruk av våra resurser
     skapar obalans och onödig belastning av kroppen.
     Problemet är att vi är för aktiva och missbrukar vår tid
     genom att inte avsätta tid till rekreation, vila och sömn. 

     Det stora problemet för de flesta av oss idag är att vi inte
     använder vår kropp allsidigt och på ett aktivt sätt och att vi inte
     ger kroppen den sömn vi behöver för återhämtning. 

     Med sömn avses djupsömn. Det vill säga den sömn som gör att
     stresshormonet kortisol sänks i kroppen och att mängden tillväxt-
     hormon ökar. Djupsömnen gör att vi regenererar vår kropp, åter-
     hämtar oss, blir balanserade och orkar med nya påfrestningar.

     När vi regelbundet sover en timme för lite varje natt så är det som
     att hoppa över en natts sömn per vecka. Att sova osamman-
     hängande är också ett stort problem eftersom det stör djupsömnen.
     När djupsömnen störs så kommer ej tillväxt/återuppbyggnad
     (Apoptos) igång och detta är en stressfaktor för vår organism. 

     Stress är därmed inte en sjukdom, det är hur vi lever och förhåller
     oss till stress som skapar sjukdomstillstånd.     Sömnen behövs för att regenerera vår kropp
    
En mänsklig cell delar sig 50 gånger för ett barn och
     20 gånger för en vuxen person.

     När cellen är förbrukad så används delar av denna
     och återstående restprodukter ska bort ur kroppen.
     När en cell försvinner delar cellen bredvid sig i två delar och
     fyller på detta sätt ut tomrummet. Under ett dygn byter ca
     två kilo celler plats i vår kropp.

     När allt är i balans så fungerar denna process i 110 år.                                      
    
När resurser och belastning är i balans så ökar våra
     möjligheter att leva ett friskare liv. 

     Det är inte mängden av våra resurser eller mängden av
     belastning som är den avgörande faktorn. Det avgörande är
     således balansen mellan dessa.

     Detta betyder att såväl våra egna som yttre krav på oss skapar
     stress och obalans om vi är för präktiga eller för duktiga och
     försöker utföra och orka med mer än vad kroppen egentligen
     klarar av.

     När vi överbelastar och stressar vår kropp så är det viktigt att
     vi återhämtar oss så att kroppen åter kommer i balans.
     Detta är nödvändigt för att vi ska kunna behålla vår hälsa.
     När vi förstår och respekterar våra grundläggande behov så
     ökar våra möjligheter till ett friskare liv.

     Samhället och arbetsmarknadens krav och våra prioriteringar
     och livsstil gör att vi ofta inte tar oss tid att tillgodose våra behov.
     Detta sker eftersom vi p.g.a. oförstånd eller okunskap inte tar
     hänsyn till de grundläggande mänskliga behov vi har.

     Det är således viktigt dels att förstå och dels att respektera sina
     mänskliga behov.
     Insikten om våra mänskliga behov ger oss möjlighet att ta beslut
     om att skapa utrymme för att balansera resurser och belastningar. 

     Genom Aleksander Perskis föredrag har vi nu erhållit de grund-
     läggande kunskaperna om våra mänskliga behov, vilka är nöd-
     vändiga att känna till för att vi i grunden ska kunna förbättra
     vår hälsa, som även var temat på denna mässa.
 
     - Missbruka inte den tid du behöver för rekreation och sömn.
     När kroppen inte orkar med vårt tidsschema, dvs. göromålen
     kolliderar med vår kropps grundläggande behov, så måste vi
     respektera vår kropps behov av balans.
     Detta är en förutsättning för att vi ska kunna bevara vårt
     naturliga hälsotillstånd.


     M. Arnold,  Stockholmsmässan,  14 februari 2003.


 


          tillbaka till börjanFAQ

FUTON BOKEN

SERVICE

KÖPSTÄLLE

FUTON

SOFFA-SÄNG

BÄDDSOFFA

ÖVRIGT

HISTORIK

MAKURA

SÖMN

BÄDDSOFFOR

COPYRIGHT